STATUT  STOWARZYSZENIA  NA RZECZ „GRODU  GRZYBOWO”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „GRÓD GRZYBOWO” i dalej zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie  może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Września.

§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, akceptujących postanowienia poniższego statusu.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 7.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

1.       wspieranie i współfinansowanie wykopalisk archeologicznych w Grzybowie

2.       pomoc w pracach zmierzających do rekonstrukcji grodziska w Grzybowie,

3.       prowadzenie działań edukacyjnych,

4.       prowadzenie informacji medialnej,

5.       branie udziału w innych działaniach związanych z wykorzystaniem turystycznym i edukacyjnym Grodziska w Grzybowie,

6.       szerzenie wiedzy o Grodzie w Grzybowie,

7.       pozyskiwanie do prac wykopaliskowych wolontariuszy i innych osób,

§ 8.

Powyższy cel Stowarzyszenie zamierza realizować w szczególności poprzez:

-     działalność lobingową na rzecz Grodu w Grzybowie,

-          dobór opiekunów medialnych stowarzyszenia, promujących Gród w Grzybowie,

-          zakup i utrzymanie domeny internetowej,

-          przygotowanie w porozumieniu z właścicielem terenu planu rekonstrukcji Grodu w Grzybowie oraz pomoc w jego realizacji,

-          stworzeniu oferty turystycznej wokół Grodu w Grzybowie,

-     prowadzenie innej działalności gospodarczej, która finansowo wspierać będzie prace  archeologiczne,

-          opracowywanie i sprzedaż

·         informatorów o grodzie,

·         publikacji,

·         informacji turystycznych,

·         książek oraz opracowań naukowych,

·         innych form wydawniczych i promocyjnych,

-    utrzymanie drużyny wojów wczesnośredniowiecznych, reprezentujących Gród w Grzybowie na imprezach plenerowych,

-          Organizowanie spotkań rekreacyjno-turystycznych i edukacyjnych,

-         Nawiązywanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami z kraju i zagranicy o podobnym celu działania:

           ścisłą współpracę z „Fundacją Brzeskich”,

           współpracę z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

-          współpracę z Muzeum Regionalnym Dzieci Wrzesińskich,

-          współpracę z miastami partnerskimi Wrześni,

-          współpraca ze sołectwem Grzybowo

-          Samorządami Powiatu i Gminy Września oraz innymi samorządami i instytucjami Państwowymi

-         oraz innymi placówkami muzealnymi i naukowymi.

 

§ 9.

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków. Może jednak do realizacji swoich zadań zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia  i złoży deklarację członkowską..

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13.

1.      Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)      swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b)      dbać o jego dobre imię,

c)      popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d)      przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu,

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)      przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b)      wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)      korzystać z wszelkich urządzeń i lokali Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

d)      korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

e)            korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

 

§ 14.

1.      Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2.      W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3.      Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4.      Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 13 ust. 2 lit. b – e.

§ 15.

1.      Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie honorowi mają prawo do:

-         udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków,

-         uczestnictwa we wszystkich pracach i formach działalności Stowarzyszenia.

Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§ 17.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1)      rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2)      wykluczenie przez Zarząd:

a)      za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)      nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,

d)      utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3)      śmierć członka.

§ 18.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 20.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 21.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1.      Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek:

a)      co najmniej 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia,

b)      co najmniej  1/2 członków Komisji Rewizyjnej.

2.      W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3.      W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

4.      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)      uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)      udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)      uchwalanie zmian statutu,

f)        podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

g)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

h)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

f)              rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

g)            powołanie Rady Programowej

5.      Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.

6.      Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości ¾ głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23.

1.      Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.      Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i od 2 do 4 innych członków Zarządu.

3.      Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 4 letnią kadencję.

4.      Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszych zebraniu po wyborach.

5.      Do kompetencji Zarządu należy:

a)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

6.       Do kompetencji Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

7.      Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

8.       Prace Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 24.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b)      składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

Do kompetencji Rady Programowej należy nadzór merytoryczny nad realizacją programu oraz wskazywanie kierunków rozwoju stowarzyszenia

§ 26.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 26.

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.      Wysokość składek członkowskich ustalana będzie przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4.      Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia jednoosobowo.

5.      Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych jest dwóch członków zarządu w tym (Prezes albo Wiceprezes) wspólnie ze Skarbnikiem.

6.      Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą podejmować zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot pozostających aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe.

§ 27.

1.      Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia  lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.      Podejmując uchwałę  o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.