Aktualne znaleziska


Krzyżówka Saska

Krzyżówka saska

Ściana budynku z wczesnego średniowiecza

Ściana budynku
wczesnośredniowiecznego

Krzyżówka saska:

W wykopie 35 znaleziono monetę, krzyżówkę saską, którą wstępnie datować można na I połowę XI wieku. Monetę znaleziono w warstwie II naturalnej, w warstwie którą łączyć można ze znalezionym w pobliżu dużym rumowiskiem kamiennym, które zalega prawdopodobnie na pozostałościach wału.

Ściana chaty:

W wykopie 26 na głębokości ok. 3m natrafiono na dobrze zachowane drewno. Drewno to, po wstępnej analizie uznano za pozostałości przewróconej ściany wczesnośredniowiecznego budynku. W jego okolicach natrafiono na 5cm warstwę mierzwy. Do tej pory odsłonięto także pozostałości jednego ze słupów konstrukcyjnych tej budowli. Drewno to, w przeciwieństwie do drewna używanego przy konstrukcjach wału nie było dębowe. Na kilku belkach zachowały się głębokie wycięte rowki które świadczą o użyciu konstrukcji sumikowo-łątkowej